واحد مددکاری بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

معرفی:

مسئول واحد مددکاری : سرکار خانم سیما زاده محمد

مدرک تحصیلی: کارشناس مددکاری

موقعیت مکانی واحد: طبقه همکف ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

--------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظايف

 • كسب خط مشي و دستورالعمل هاي لازم از سرپرست مربوطه .
 • هماهنگي با پذيرش و پزشكان در ارتباط با معرفي بيماران سرپايي با توجه به مشكل درماني ، اجتماعي و نوع تشخيص آن.
 • اخذ شرح حال و بررسي در زمينه شناخت مسائل و مشكلات اجتماعي، رواني، درماني و خانوادگي بيمار با مراجعه روزانه به بخش هاي بيمارستان و ارتباط با بيمار،‌ پزشك و ساير كادر درماني و پيگيري امر تا حصول نتيجه .
 • مصاحبه و مشاوره با بيمار و خانواده وي در مورد رضايت نامه هاي لازم و ضرورت و تقويت روحيه بيمار.
 • تشكيل پرونده اجتماعي و صدور كارت شناسايي به منظور حفظ سوابق بيماران .
 • حضور فعال در جلسات ويزيت تيمي (team work) در بخش هفته اي يك جلسه و شركت در ويزيت روانپزشك در صورت لزوم.
 • بررسي وضعيت بيمار، مشاوره، راهنمايي و پيگيري در حل مشكل پرداخت هزينه هاي درماني بيمار در حين بستري .
 • آماده سازي بيمار جهت برگشت به اجتماع .
 • شناسايي و مكاتبه با واحد هاي مختلف بنياد و هماهنگي با آنان در جهت حمايت بيمار.
 • تماس و پيگيري تلفني با موسسات درماني، بهداشتي، آموزشي و اجتماعي در ارتباط با مشكلات بيماران سرپايي و بستري.
 • آموزش هاي لازم مرتبط با مددكاري اجتماعي براي بيمار و خانواده وي با هماهنگي مركز بهداشت رواني، معاونت فرهنگي، معاونت تعاون و ديگر واحد هاي مربوطه.
 • پيگيري مدارك پزشكي و راهنمايي بيمار براي ارجاع به كميسيون پزشكي بنياد با رعايت سلسه مراتب اداري.
 • در صورت در خواست تيم درمان، بازديد از منزل بيماران بستري به منظور شناخت خاص نياز هاي خاص.
 • تماس با ساير واحد هاي درماني جهت هماهنگي در نقل و انتقال بيماراني كه به درمان خاص نياز دارند.
 • اجراي برنامه هاي آموزشي، ‌بهداشتي و تفريحي به منظور كمك به بيمار و خانواده بيمار.
 • تهيه و درج كليه خدمات انجام شده مددكاري در پرونده اجتماعي و باليني بيمار.
 • شناسايي و استفاده از منابع اجتماعي، رفاهي و بهره گيري از امكانات موسسات دولتي، خيريه و خصوصي و ...
 • تهيه و تنظيم آمار و گزارشات لازم از فعاليت هاي انجام شده و ارائه آن به سرپرست مربوطه .
 • پيگيري و نظارت بر وضعيت بيمار بعد از ترخيص دائم يا موقت و ايجاد شرايط بازگشت بيماربه مركز درماني در صورت نياز.
 • هماهنگي و پيگيري وضعيت بيمار كه تحت پايش سلامت جزء ترخيص شده ها قرار گرفته است.
 • انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليت هاي تعيين شده از سوي مقام مافوق.

 

امتیازدهی