واحد امور مالی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

معرفی :

مسئول واحد امور مالی : جناب آقای محمدرضا صفرپور

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری

موقعیت مکانی واحد : طبقه همکف ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

--------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظايف حسابداري :

 • كسب خط مشي اجرائي و برنامه فعاليت امور مالي از مديريت  بيمارستان
 • تهيه وپيشنهاد هاي لازم به منظور تامين نيازهاي سازماني و تقسيم كار بين مسئولان و كاركنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمايي هاي لازم
 • نظارت و رسيدگي بر وصول در آمد هاي بيمارستان از منابع مختلف
 • انجام اقدامات لازم براي تحصيل اعتبار در حدود برنامه ريزي عمليات بيمارستان  برابر اختيارات تفويضي
 • نظارت ومراقبت در مورد مصرف اعتبارات و اجراي هزينه ها و پرداختها از نظر انطباق با قوانين و مقررات بخشنامه هاي عمومي و داخلي بيمارستان
 • نظارت بر صدور اسناد و ثبت دفاتر قانوني
 • نظارت بر وصول در آمد ها از منابع مختلف از طريق   گزارش ها و صورتهاي مالي و اسناد و اعلاميه هاي بانكي
 • نظارت بر نگاهداري حسابها از نظر تنظيم دفاتر و صدور اسناد و صورت هاي مالي به منظور  حصول اطمينان از صحت عمليات مالي
 • نظارت ومراقبت در امر حسابرسي داخلي و مميزي و رسيدگي حساب ها و صورت هاي مالي  واسناد از نظر انطباق با قوانين  و مقررات و دستور العمل هاي بيمارستان و اقدام در مورد رفع نقايص و مغاير‌ت‌ها
 • امضاء و مسئوليت  اسناد و مدارك صورت هاي مالي و قرار دادها بر اساس مقررات و در حدود اختيارات تفويضي
 • ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي امور مالي و ساير فعاليت هاي بيمارستان
 • تهيه گزارش ها، آمار ها، صورت هاي مالي بنا به مورد جهت مديريت بيمارستان
 • شركت در كمسيون ها و جلسات و مراجعه به موسسات و سازمانها و بانكهاي مختلف براي حل و فصل امور مالي بيمارستان طبق دستورالعمل هاي صادره
 • نظارت و مشاركت بر امر بستن حسابها در پايان دوره و انبار گرداني
 • انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليت هاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع گردد 

 

 

امتیازدهی