صفحه اصلی > بخش های درمانی > درمانگاه > خدمات تخصصی 

 

 

 

 

جدول برنامه ارائه خدمات تخصصی در کلینیک بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان
نام خدمت / ایام هفتهموارد تشخیصیشنبهیک شنبهدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
اکوکاردیوگرافی  بیماری های قلبی  

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 تست ورزش  بیماری های قلبی  صبح 8 تا 14  صبح 8 تا 14  صبح 8 تا 14  صبح 8 تا 14  صبح 8 تا 14  صبح 8 تا 14
 اندوسکوپی  بیماری های دستگاه گوارش فوقانی  صبح 10 تا 14  صبح 10 تا 14  صبح 10 تا 14  صبح 10 تا 14  صبح 10 تا 14  صبح 10 تا 14
 سونوگرافی  تعیین حاملگی , بیماری های کلیوی  

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20

 

 

 

 

امتیازدهی