صفحه اصلي > ریاست > مدیر خدمات پرستاری 

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان : سرکار خانم مریم روانتاب

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سنوات خدمت در بیمارستان: 12 سال

موقعیت مکانی واحد: طبقه سوم ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )  

*** جهت مشاهده شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری کلیک نمایید .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسئول اعتبار بخشی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان :محفوظه عمادی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سنوات خدمت در بیمارستان: 5 سال

موقعیت مکانی واحد: طبقه سوم ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید ) 

 

*** جهت مشاهده شرح وظایف مسئول اعتبار بخشی بیمارستان کلیک نمایید .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسئول بهبود کیفیت بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان : معصومه نجفی زاده

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سنوات خدمت در بیمارستان: 1 سال

موقعیت مکانی واحد: طبقه سوم ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )  

 

*** جهت مشاهده شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت بیمارستان کلیک نمایید .

امتیازدهی