صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های سرپایی > همودیالیز 

مسئول بخش همودیالیز بیمارستان : سرکار خانم فرزانه سپهری

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سنوات خدمت در بخش دیالیز بیمارستان : 12 سال

موقعیت مکانی واحد : ساختمان دیالیز بیمارستان ( روبروی ساختمان جدید بیمارستان )

***************************************************************************************************************

ارائه کلیه خدمات درمانی به بیماران دیالیزی در بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان رایگان است.


***************************************************************************************************************

معرفی بخش دیالیز بیمارستان
************************************************************************************************************
مدت دیالیز بیماران : در دیالیز حاد : زمان دیالیز 2 ساعت میباشد (جهت پیشگیری از سندرم عدم تعادل) پس از اولین جلسه دیالیز بیمار مجدداً مورد ارزیابی قرار میگیرد .طول مدت جلسه دوم دیالیز  معمولاً مورد ارزیابی قرار می گیرد . طول مدت جلسه دوم دیالیز معمولاً ساعت می باشد و به تدریج زمان زمان در جلسات افزایش مییابد. در دیالیز مزمن : زمان دیالیز 4 ساعت میباشد که با توجه به وضعیت بیمار و علائم همراه وی نیز میتواند به کمتر یا بیشتر تغییر یابد .
آموزش به بیماران دیالیزی
بیمار باید در مورد تغذیه ، محدودیت ها و انواع غذاهای مصرفی در چهار چوب سلیقه ، معلومات ، سنن خانوادگی و نحوه تغذیه و عناصر موجود در داخل مواد غذایی ،باید ها و نبایدها و مصرف مایعات با زبان ساده و در حد اطلاعات خود آموزش ببیند و این نیازها ی غذایی باید به گونه ای باشد که ضمن رفع نیازهای بدن موجب افزایش تجمع مواد سمی در بدن نشود .
بیمار باید در مورد داروهای مصرفی ، زمان و نحوه مصرف ،عوارض و نحوه اثر آنها در حد معلومات خود آموزش ببیند تا ضمن مصرف دقیق ، نتیجه و عوارض آن را به تیم درمانی انتقال دهد .

***************************************************************************************************************
شرح وظایف مسئول بخش دیالیز
برنامه ریزی جهت برنامه کاری بخش ( انتخاب و آموزش نیروی انسانی )
برنامه ریزی جهت نوبت دهی به بیماران ( نحوه پذیرش ، چیدمان بخش و آموزش و ....)
شرکت در کلاسهای آموزشی و افزایش دانش و ارتقاء معلومات
بررسی امکانات و تجهیزات موجود در بخش از نظر سالم بودن
برنامه ریزی جهت کنترل عفونت در بخش دیالیز
هماهنگی و تغییر شکل ظاهری بخش جهت بهبود روحیه بیمار و همکاران
ارسال آمار بخش به دفتر پرستاری و بخش آمار و مدارک پزشکی
آموزش تغذیه ای به بیماران   
***************************************************************************************************************
شرح وظایف پرستار بخش دیالیز
هماهنگی با مسئول بخش در خصوص برنامه کاری ، مرخصی ها و غیره
شرکت در کلاسهای آموزشی 
انجام ماموریتهای اداری و درمانی محوله
افزایش معلومات و دانش پرستاری جهت درمان بهتر بیماران
فراگیری آموزش لازم و کافی در خصوص کار با ماشین همو دیالیز 
اقدامات مربوط به ماشین همو دیالیز شامل : نوع صافی ، پرایم ، طول مدت دیالیز ، میزان جریان خون ، میزان جریان محلول و تعیین میزان اولترافیلتراسیون
آموزش به بیمار
اقدامات مربوط به بیمار شامل : کنترل علائم حیاتی ، وزن خشک ، اضافه وزن ، دسترسی عروقی ، مقادیر آزمایشگاهی ، هپارینیزاسیون و آموزش به بیمار
داشتن مهارت کافی در برخورد با عوارض حین دیالیز
کنترل فشارخون بیمار به صورت ویژه و دقیق
ارزیابی وزن بیمار 
داشتن مهارت کافی در بررسی مقادیر آزمایشگاهی یاقت شده در خون و ادرار بیمار 
    افزایش دانش در زمینه اقدامات و مراقبت های لازم در برخورد با Access  ها
 
فیستول : آموزش های لازم در مورد مراقبت از فیستول در طی جلسات دیالیز ( بیمار باید محل سوزنها را با آب ولرم و صابون شستشو دهد ) .
کاتتر : بیمار پرستار دیالیز باید حین قطع و وصل کردن کاتتر بیمار هر دو ماسک داشته باشند . هرگز لومن و نوک کاتتر به صورت باز نباید در معرض هوا قرار گیرد و حتماً با یک سرنگ یا در پوش روی آن یا داخل لومن قرار گیرد .

امتیازدهی