صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > درآمد ترخیص > بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان 

                       بیمه های طرف قرارداد با بيمارستان امام علي (ع) شهرستان رودان

1-     بیمه سلامت

2-     بیمه تامین اجتماعی

3-     بیمه نیروهای مسلح

4-     بیمه دانا

5-     بیمه سینا

6-     بیمه ایران

7-     سازمان زندان ها

8-     بیمه میهن

9-     بیمه آتیه سازان

10- بیمه دی

11- بیمه بانک ملت

12- بیمه بانک تجارت

13- بیمه بانک صادرات

14- بیمه بانک کشاورزی

15- تحت تقبل هزینه توسط شبکه بهداشت

امتیازدهی