تعرفه ویزیت و خدمات سرپایی

ویزیت عمومی

127.000

ویزیت متخصص

159.000

وصل سرم

39.000

تزریقات

19.000

پانسمان ساده کوچک

48.000

پانسمان متوسط

95.000

پانسمان فشاری

148.000


امتیازدهی