تعرفه تخت بستری

تخت عمومی

1.826.000

تخت ccu

4.236.000

تخت icu

8.473.000