صفحه اصلی > ریاست > مدیر خدمات پرستاری > مدیر خدمات پرستاری 

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری:
   

  این اداره وظیفه ارتقاء انجام خدمات پرستاری از طریق ارزیابی وضعیت موجود، تعیین استانداردها، شناخت نیازها و چالشهای پرستاری و بهسازی و توانمندسازی نیروهای انسانی پرستاری اهداف و وظایف این اداره عبارتند از:
 

  برآورد نیروی پرستاری مورد نیاز در بیمارستانهای تابعه و اعلام به مسئولین ذیربط
  نظارت بر تهیه و تنظیم جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری و تختهای موجود
  راهنمایی و تعیین خط مشی جهت کارشناسان دفتر – مدیران خدمات پرستاری
  تهیه بانک اطلاعاتی نیروی انسانی پرستاری شامل ( مدیریتی، اورژانس و ... به تفکیک رده و نوع استخدام، نوع تصدی پست ها... تعداد نیروهای در شرف ترخیص: بازنشسته، پایان طرح، ترک خدمت و....)
  فعال نمودن سیستم تریاژ بیمارستانی مطابق دستورالعملهای موجود در کلیه واحدهای درمانی
  طراحی سیستم نظارتی و ارزیابی عملکرد پرستاری
 برنامه ریزی به منظور بهینه سازی منابع انسانی بخشهای اورژانس و ویژه
 تدوین سیستم نظارت و ارزیابی جهت دستیابی شاخص های پرستاری در اورژانس ها
 نظارت و ارزیابی مدیریت منابع انسانی از طریق کشیک ماهیانه پرسنلی و...
 اجرای مدیریت مشارکتی از طریق برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران ارشد و پرستاری مراکز
 تنظیم پروتکل فرآیندهای اصلی و کلیدی پرستاری در حوزه ستادی و مراکز درمانی و ترسیم نمودار گردش فرآیندها و تلاش جهت ارتقاء فرآیندهای ترسیم شده
 تعیین و اعلام و اجرای ضوابط و شرایط انتخاب، انتصاب، و ابقاء پست های کلیدی پرستاری
 استفاده از فرآیند تشویق جهت پرسنلی که در نظارت و ارزشیابی عملکرد حرفه ای در حیطه های مراقبتی، مدیریتی و آموزشی امتیازات بالاتری کسب می نمایند
 تهیه پمفلت های آموزشی بیماران و تایید در کمیته آموزشی – پژوهشی معاونت درمان
 رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات کادر پرستاری
 نظارت بر تهیه و تنظیم، جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری، استخدامی، انتقالی
 اولویت بندی جهت انتخاب و تعیین محل خدمت پرسنل پرستاری، استخدامی، انتقالی
 برنامه ریزی جهت رشد وتوسعه ارائه خدمات پرستاری
 همکاری در تدوین پروتکل و فرم ها و چک لیست های مربوط به مراکز تزریقات و پانسمان جهت ساماندهی خصوصی شهر جهت ساماندهی
 به روز نگه داشتن اطلاعات پرسنلی جهت مواجهه با بحران و بکارگیری نیروهای پرستاری
 آماده نگه داشتن دفاتر پرستاری مراکز درمانی و پرسنل پرستاری واحد ها جهت آمادگی در مقابل بحران طبق چارت تشکیلاتی
 پیگیری جهت ارتقا ء چارت تشکیلاتی دفتر پرستاری منطبق با تیپ دانشگاه
 حضور فعال جهت شرکت در کمیته ساماندهی نیروها در حوزه معاونت و بررسی درخواستهای مطروحه در کادر پرستاری
 تصحیح و توسعه اطلاعات دفتر پرستاری در سایت دانشگاه
 تلاش جهت افزایش رضایتمندی و انگیزه پرسنل پرستاری
 نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی با همکاری سوپروایزرهای آموزشی
 ثبت و مستندسازی فعالیت ها
 سنجش رضایتمندی پرسنل از فرآیند آموزش

امتیازدهی