صفحه اصلی > ریاست > مدیر خدمات پرستاری > واحد اعتبار بخشی بیمارستان 

شرح وظايف مسئول واحد اعتبار بخشي

1. تدوين برنامه استراتژيك 5 ساله بيمارستان
2. بازنگري برنامه  استنراتژيك بيمارستان ( حداقل سالانه )
3. نشر بيانيه رسالت بيمارستان در تمامي قسمت ها به نحوي كه تمام كاركنان از ان اگاهي داشته باشند
4. تعيين ايمني بيمار و ارتقاي مستمر كيفيت  به عنوان اولويتهاي استراتژيك بيمارستان و نظارت بر اجراي ان در قالب  برنامه عملياتي در كل بيمارستان
5. تخصيص منابع به بخشها و واحدها  به منظور دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان 
6. نظارت بر اجراي برنامه عملياتي مناسب در كل بيمارستان براي بهبود كيفيت و ايمني بيمار و دستيابي به اهداف استراتژيك بيمارستان
7. مشاركت در تدوين برنامه بهبود كيفيت و ايمني بيماران
8. نظارت برتعيين و تحليل شاخصهاي كليدي  عملكرد و انجام اقدامات اصلاحي بر اساس انها در تمام  بخشها و واحدهاي بيمارستان  از جمله واحدهاي برون سپاري شده
9. كسب اطمينان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزارش هاي ارزيابي و يا سازمانهاي قانون گذار  از جمله اعتبار بخشي 
10. انتصاب يكي از مديران  مياني بيمارستان به عنوان هماهنگ كننده فعاليتهاي ايمني بيمار و مديريت خطر
11. انتصاب يكي از كاركنان با اختيارات مناسب به عنوان مسئول و پاسخگوي برنامه ايمني  بيمار در بيمارستان
12. بازديد منظم مديريتي به منظور ارتقاي فرهنگ ايمني بيمار ،  شناسايي خطرات موجود در سيستم و اعمال مداخله  جهت ارتقاي فرصتها
13. جلسات تيم مديريت اجرايي به طور منظم  و لااقل ماهانه برگزار شده و صورتجلسات  و مصوبات  ان ثبت ميگردند تا مطابق انها عمل گردد.
14. توجيه اعضاي جديد تيم مديريت اجرايي ، مطابق برنامه توجيهي مستند صورت مي گيرد .
15. پيگيري خط مشي هاي تحويلي به بخشها و فرايند ها و ارتقائ مستمر انها
16. هماهنگي جهت برگزاري ماهيانه كميته ها
17. پيگيري تشكيل پرونده هاي پرسنلي  همراه با فرم هاي PDP
18. تحويل گرفتن فرمهاي رضايتمندي پرسنل هر سه ماه يكبار
19. تشكيل تيم مديريت اجرايي و بازديد مديريتي به همراه يكي از اعضائ تيم  هر ماه
20. برگزاري ازمون توانمند سازي پرسنل پرستاري
21. برگزاري ازمون توانمند سازي پرسنل اداري
22. تحويل در صد ضريب اشغال تخت هاي بيمارستاني در صورت نياز
23. پيگيري و نظارت بر اجراي كميته مديريت اجرايي و پيگيري مصوبات ان

امتیازدهی