صفحه اصلی > ریاست > مدیر خدمات پرستاری > واحد بهبود کیفیت 

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت

-تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

- تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

- تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک)

- هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

- پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

- تدوین سیستم ها و فرایندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده

- تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، فابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایندهای مختلف بیمارستان

- تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتبار بخشی

- تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحد های مختلف بیمارستان

- نظارت بر روند و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات در بیمارستان

- هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستان و رهگیری اجرای مصوبات

- ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

- نظارت بر فرایند مراقبت از بیمار از بدو ورود به بیمارستان تا لحظه ترخیص و پیگیری  "رضایت بیماران" از خدمات بیمارستان

امتیازدهی