بخش تصویربرداری:

سال تاسیس: 1394

مسئول بخش: بتول ملانسب (کارشناس رادیولوژی)

شماره داخلی بخش: 227

تجهیزات و امکانات بخش: 

  • دستگاه رادیوگرافی دیجیتال:

      دستگاه رادیوگرافی همه روزه در تمامی ساعات شبانه روز فعال می باشد.

  • دستگاه CT Scan:

      دستگاه سی تی اسکن در روزهای غیر تعطیل، در شیفت صبح برای بیماران سرپایی فعال می باشد و همه روزه به صورت شبانه روزی برای بیماران ترومایی و اورژانسی فعال می باشد.

  • دستگاه سونوگرافی:

       دستگاه سونوگرافی در شیفت صبح روزهای غیر تعطیل، برای بیماران بستری فعال می باشد و در روزهای تعطیل و شیفت های عصر و شب روزهای غیر تعطیل برای بیماران ترومایی و اورژانسی غعال می باشد.

خدمات ارائه شده بخش:

انجام رادیوگرافی

انجام سی تی اسکن

انجام سونوگرافی

دستورالعمل های حفاظتی در برابر اشعه X:

1- بدون نسخه پزشک هرگز مبادرت به انجام رادیوگرافی ننمایید.

2- پرتوکاران مکلفند برای حفاظت افراد، از ورود غیر ضروری آنان به اتاق رادیوگرافی جلوگیری نمایند و قبل از اکسپوز از بسته بودن درب اتاق اطمینان حاصل نمایند.

3- از باردار نبودن بیماران مطمئن شوید.

4- در صورت ضرورت رادیوگرافی از بیماران باردار، از وسایل حفاظتی استفاده شود.

 

 

 

Page Number :1