موقعیت مکانی: طبقه همکف کلینیک تخصصی -راهروی سمت چپ

اسامی متخصص ها:

دکتر وحید شریفی