صفحه اصلی > ریاست > مدیر داخلی بیمارستان 

مدیر داخلی بیمارستان امام علی (ع ) شهرستان رودان : جناب آقای حسن صالحی

مدرک دانشگاهی : کارشناس پرستاری

سنوات خدمت در بیمارستان :17 سال

موقعیت مکانی : طبقه همکف ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

 

************************************************************************************

شرح وظايف

1.         تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی 

2.        اجرای پایش ونظارت و برنامه های تدوین شده به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق برنامه ها در واحدهای تحت سرپرستی 

3.        برنامه ریزی و هماهنگ نمودن امور بیمارستان به منظور پاسخ دهی مناسب در مواقع بحران و بلایا با هماهنگی مسئولین ذیربط 

4.        برنامه ریزی به منظور اخذ مداوم نظرات مراجعین و بیماران به منظور حصول اطمینان از رضایت آنان

5.        مطالعه مداوم خط مشی ها ، فرآیندها و روشهای انجام کار به منظور بهبود و اصلاح مستمر خط مشی ها ، فرآیندها و روشهای کار

6.        مطالعه مستمر کارایی منابع بیمارستانی ( منابع انسانی ، منابع مالی و تجهیزات ) و ارائه راهکارهای عملی افزایش کارآیی در استفاده از منابع

7.        کنترل و نظارت بر کارکنان واحدهای ذیربط و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنها و ارزشیابی آنها

8.        انجام بررسی ، کنترل و نظارت بر عملیات و فعالیتهای مربوط به امور بیمارستان بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی

9.        جمع آوری و ارائه برنامه ماهانه و روزانه فعالیتهای اداری و درمانی بیمارستان و ارئه گواهی انجام فعالیتهای مربوط به واحدهای ذیربط در زمان مقرر

10.     نظارت بر چگونگی مصرف منابع مالی به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های تنظیمی هدف گذاری شده

11.     انجام نظارت و رسیدگی به امور اداری ، مالی ، تغذیه ، تاسیسات ، انبار و سایر بخشهای بیمارستان

12.     همکاری مستمر با سایر واحدهای ذیربط و کارشناسان مربوطه از نظر آماری ، مالی و فنی بیمارستان به لحاظ بالا بردن کیفیت امور مربوطه

13.     مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار  آنها بر اساس نوع و کیفیت و بمنظور ایجاد هماهنگی در بیمارستان

14.     کنترل و نظارت بر کارهای عمرانی و تعمیراتی بیمارستان و ارائه پیشنهادها و راهنمائیهای لازم جهت پیشبرد بهینه در این امور

15.     پیش بینی کلیه احتیاجات بیمارستان اعم از نیروی انسانی و منابع دیگر با هماهنگی و همفکری با ریاست و سایر مدیران ذیربط

16.     فراهم اوری شرایط مناسب آموزشی و پژوهشی برای کارکنان 

امتیازدهی