صفحه اصلی > ریاست > سوپروایزر 

شرح وظايف سوپروايزر باليني بیمارستان

 

 

       شرح وظايف سرپرست پرستاري (سوپروایزر بالینی ) بر اساس اصول مديريت بشرح ذيل مي­باشد:

1- کسب دستور و برنامه کار از مدير خدمات پرستاري


2-       مشارکت و همکاري در جمع آوري اطلاعات پيرامون مرکز بهداشتي درماني توانبخشي


3-       همکاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي­هاي واحدهاي ذيربط با همکاري ساير مسئولين


4-       ارائه پيشنهادات لازم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري


5-       مشارکت و همکاري در برنامه­ ريزي­هاي آموزشي کارکنان، دانشجويان ، مددجويان / بيماران


6-       برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و برنامه ريزي ترخيص مددجويان / بيماران


7-       تهيه و تنظيم گزارشات کمي و کيفي از وضعيت موجود سرويس دهندگان، سرويس گيرندگان، عملکرد ....واحدهاي ذيربط


8-       ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهاي ذيربط


9-       تشخيص نيازها و مشکلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري (مربوط به کارکنان مددجويان / بيماران، محيط و ....) و اقدام جهت حل آنها


10-   مشارکت در توزيع کارکنان پرستاري بر اساس توانائيها و نيازها در واحدها و شيفتهاي مختلف


11-    ايجاد شرايط کاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد


12-   شرکت در برنامه­هاي آموزشي به منظور ارتقاي سطح آگاهي و مهارت خود در جهت ارائه روشهاي موثرتر


13-    شرکت در کميته­ هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري (آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، نظارت و ارزشيابي ، رفاهي، توانبخشي و ...)


14-   تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريتها(تأمين نيروي انساني، تجهيزات و امکانات و ...)


15-    هماهنگي درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتي، درماني، توانبخشي و ...


16-    نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلي کارکنان پرستاري(رعايت مقررات اداري / رعايت ضوابط کاري، اخلاقي و ...)


17-    نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاري مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب ( چک ليست و ... )


18-   بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط بمنظور حصول اطمينان ازحسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق


19-    هدايت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کيفي مراقتبها


20-    ارائه راهنماييهاي لازم به کارکنان، کمک و حمايت از آنها


              21-   مشارکت و همکاري درجهت تأمين نيازهاي آموزشي کارکنان شامل: آشناسازي کارکنان جديد الورود با مقررات، خط مشي­ها، شرح وظايف و ...


22-    ثبت حوادث، وقايع غيرمترقبه، آمار(بيماران بد حال، پذيرفته شد، ترخيصي، فوت شده و....) وگزارش به مافوق


23-    ارزشيابي مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردي، رفتارهاي شغلي و اخلاقي


24-   همکاري و مشارکت در ارزشيابي اثر بخشي خدمات از طريق: حسابرسي کيفي / بررسي رضايتمندي مددجويان/ بررسي رضايت مندي کارکنان


25-    همکاري و مشارکت در ارزشيابي تأثير برنامه­هاي آموزشي بر کيفيت ارائه خدمات پرستاري


26-    همکاري و مشارکت درارزشيابي برنامه­ها و خط مشي­هاي مدون، جهت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده


27-    کنترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات، داروها و ....


28-    انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق

امتیازدهی