صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > پذیرش و مدارک پزشکی 

واحد مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان


معرفی:

مسئول واحد: سرکار خانم مرضیه سالاری

مدرک تحصیلی: کارشناس مدارک پزشکی

موقعیت مکانی واحد: طبقه همکف ساختمان بیمارستان (جهت نمایش نقشه کلیک نمایید)

*******************************************************************************

مسئول واحد مدارک پزشکی

 شرح وظایف:

·                     برنامه ریزی برای برقراری سیستم استاندارد درواحد های تابعه واحد مدارک پزشکی.

·                     تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی ونظارت برنحوه صحیح عملکرد ایشان.

·                     برقراری ارتباط منظم با پزشکان، مسئولین بخشها وسوپروایزران.

·                     ایجاد انگیزه درپرسنل به منظور بالا بردن کیفیت کارها.

·                     کنترل پاسخگویی به مکاتبات اداری وپاراف نامه ها.

·                     برنامه ریزی برای ایجاد بایگانی استانداردجهت پاسخگویی سریع به ارباب رجوع.

·                     ارائه گزارشهای منظم ازفعالیت واحد های تابعه مدارک پزشکی به ریاست بیمارستان.

·                     تشکیل ماهیانه کمیته مدارک پزشکی وحضور درجلسات و کمیته های بیمارستانی .

·                     سعی در بکارگیری واستفاده از تکنولوژیهای جدید دربخش مدارک پزشکی.

·                     تقسیم کار بین کارکنان با توجه به پست سازمانی و کنترل امورمحوله به کارکنان.

·                     ارزیابی مستمر عملکرد بخش وپیگیری جهت رفع نقایص واحدهای تابعه.

·                     ارزیابی ماهیانه کارکنان ازلحاظ کاری واخلاقی

·                     تعیین شرح وظایف وحدود اختیارات منشی بخشها ونظارت بر عملکرد آنها.

·                     آموزش پرسنل تحت سرپرستی وانجام نیاز سنجی آموزشی با توجه به دستورالعمل های مربوطه.

·                     انجام سایرامور محوله که ازسوی ریاست بیمارستان ابلاغ می شود.

 

                   

واحدپذیرش

  شرح وظایف :

·                     کسب دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه.

·                     اخذ مشخصات صحيح از بيماران و ثبت دقيق و کامل اطلاعات هويتي و بيمه اي بيمار در HIS بیمارستان.

·                      آگاهي از بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان و رعایت کلیه موارد خواسته شده از سوی سازمانهای بیمه گر طرف قراردادو چک نمودن تاريخ اعتبار دفترچه بيمه در هنگام پذيرش.

·                     اخذ رضایت آگاهانه جهت درمان واعمال جراحی از بیماران با درنظر گرفتن جنبه های قانونی.

·                     کنترل رعایت استانداردهای برگه دستور بستری وهماهنگی با پزشکان وتهیه گزارش به مسئول مربوطه.

·                     آشنائي با سيستم نوبت دهي بيمارستان.

·                     کنترل تعداد بيماران سرپائي تا حد نصاب.

·                     رعايت اصول اخلاقي در ارتباط با مراجعين و همکاران.

·                     انجام کلیه امور محوله طبق دستور ما فوق در حیطه شرح وظایف شغلی.

 

واحد بایگانی

شرح وظایف مسئول بایگانی:

 

·                     دریافت پرونده کامل از واحد ترخیص.

·                     تنظیم اوراق پرونده بر اساس استاندارد وحذف اوراق اضافی از پرونده.

·                     بایگانی صحیح پرونده در قفسه ها.

·                     تلاش جهت رعایت اصول محرمانگی با رعایت اصول واگذاری پرونده بیماران.

·                     بازیابی وتحویل پرونده به درخواست کننده گان طبق قوانین ودستورالعمل بیمارستان.

·                     پیگیری جهت بازگشت پرونده هایی که تحویل بایگانی نشده اند.

·                     قبل از ارائه کپی پرونده، احراز صلاحیت فرد متقاضی و اخذ درخواست کتبی از درخواست کننده کپی پرونده.

·                     شمارش اوراق پرونده قبل از ارسال پرونده به خارج از فضای بایگانی مدارک پزشکی وکنترل آن در زمان تحویل.

·                     پاسخگویی به کلیه مکاتبات ونامه های مراجع قانونی وذیصلاح با هماهنگی مسئول واحد مدارک پزشکی.

·                     مشخص نمودن پرونده هایی که زمان امحا آنها فرا رسیده (مطابق دستورالعمل بخشنامه ها).

·                     کنترل نهایی پرونده قبل از فایل ورفع نقایص آنها.

·                     تهیه گزاش کتبی از عملکرد ماهیانه بایگانی به مسئول واحد مدارک پزشکی.

·                     نظارت و کنترل بر ورود و خروج تعداد پرونده ها(پرونده های بلاتکلیف ،کنسلی ،فراری و....)

·                     پیگیری وکنترل تعداد پرونده های تشکیل شده با تعداد پرونده های تحویلی از واحد ترخیص.

·                     انجام کلیه امور محوله طبق دستور مافوق در حیطه شرح وظایف شغلی.

 

واحد آمار 

شرح وظایف :

·                     پیگیری و تکمیل آمار و اطلاعات بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی.

·                     جمع بندی و آنالیز آمار کلیه بخش های کلینیکی، پاراکلینیکی.

·                     تهیه شاخص های آماری از قبیل درصد اشغال تخت- تخت روز- میانگین اشغال تخت و غیره به تفکیک بخش ها و کل بیمارستان .

·                     تهیه نمودارهای آمار بیمارستانی.

·                     ارائه گزارشات آماری حاصل از تحلیل نتایج بدست آمده از اطلاعات.

·                     پاسخگویی به سازمانهای خارج بیمارستانی در مورد آمارهای درخواستی بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان.

·                     پاسخگویی به واحدهای درون بیمارستانی در مورد آمارهای درخواستی بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان.

·                     ارسال آمار به مراکز ذیربط تحت پوشش دانشگاه.

·                     جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به بیماران فوت شده.

·                     انجام سایر امور محوله که درحیطه شرح وظایف اداره مدارک پزشکی می باشد و از سوی مسئول مربوطه ابلاغ می شود.

 

واحد کد گذاری بیماریها

شرح وظایف :

·                     مطالعه دقیق پرونده بیماران، بخصوص اوراق پذیرش، خلاصه پرونده وشرح حال وعمل جراحی، جهت کددهی اصولی.

·                     استفاده از کتب کد ICD جهت کدگذاری بیماری ها و کدگذاری اقدامات جراحی و علل خارجی.

·                     ثبت کلیه کدهای بیماری ها و اقدامات استخراجی در HIS بیمارستان.

·                     رعايت اصول اخلاقي و حفظ اسرار بيماران.

·                     انجام سایر امور محوله که توسط مسئول واحد، و درحیطه شرح وظایف دپارتمان مدارک پزشکی می باشد.

 *****************************************************************

 

 

 

 

آمار سال 1395 بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

کل تخت فعال  :   96

داخلی :   21

اطفال : 23

مراقبت های ویژه قلبی :   6      

 اورژانس :    13

جراحی عمومی : 21

 جراحی چشم :   -

زنان وزایمان:    6

-----------------------------------------------------------------------------------


 

                                    درصد اشغال تخت بیمارستان در سال 93

 

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفنر

اورژانس

90

91

93

90

92

97

95

95

90

96

91

90

داخلی

77

91

91

46

71

79

41

70

42

97

100

100

زنان وزایمان

65

90

67

79

94

94

89

80

70

93

80

67

جراحی زنان

50

70

56

73

81

84

35

67

80

82

76

76

جراحی عمومی

70

100

71

60

62

50

60

60

79

73

83

55

اطفال

78

91

55

59

50

47

53

90

100

87

96

50

ccu

85

92

81

71

56

49

79

79

79

86

79

80

 

 

امتیازدهی