واحد مددکاری بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

 

معرفی:

 

مسئول واحد مددکاری : سرکار خانم سحر عارفی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس مددکاری

 

موقعیت مکانی واحد: طبقه همکف ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

شرح وظايف

 

كسب خط مشي و دستورالعمل هاي لازم از سرپرست مربوطه .

هماهنگي با پذيرش و پزشكان در ارتباط با معرفي بيماران سرپايي با توجه به مشكل درماني ، اجتماعي و نوع تشخيص آن.

اخذ شرح حال و بررسي در زمينه شناخت مسائل و مشكلات اجتماعي، رواني، درماني و خانوادگي بيمار با مراجعه روزانه به بخش هاي بيمارستان و ارتباط با بيمار،‌ پزشك و ساير كادر درماني و پيگيري امر تا حصول نتيجه .

مصاحبه و مشاوره با بيمار و خانواده وي در مورد رضايت نامه هاي لازم و ضرورت و تقويت روحيه بيمار.

تشكيل پرونده اجتماعي و صدور كارت شناسايي به منظور حفظ سوابق بيماران .

حضور فعال در جلسات ويزيت تيمي (team work) در بخش هفته اي يك جلسه و شركت در ويزيت روانپزشك در صورت لزوم.

بررسي وضعيت بيمار، مشاوره، راهنمايي و پيگيري در حل مشكل پرداخت هزينه هاي درماني بيمار در حين بستري .

آماده سازي بيمار جهت برگشت به اجتماع .

شناسايي و مكاتبه با واحد هاي مختلف بنياد و هماهنگي با آنان در جهت حمايت بيمار.

تماس و پيگيري تلفني با موسسات درماني، بهداشتي، آموزشي و اجتماعي در ارتباط با مشكلات بيماران سرپايي و بستري.

آموزش هاي لازم مرتبط با مددكاري اجتماعي براي بيمار و خانواده وي با هماهنگي مركز بهداشت رواني، معاونت فرهنگي، معاونت تعاون و ديگر واحد هاي مربوطه.

پيگيري مدارك پزشكي و راهنمايي بيمار براي ارجاع به كميسيون پزشكي بنياد با رعايت سلسه مراتب اداري.

در صورت در خواست تيم درمان، بازديد از منزل بيماران بستري به منظور شناخت خاص نياز هاي خاص.

تماس با ساير واحد هاي درماني جهت هماهنگي در نقل و انتقال بيماراني كه به درمان خاص نياز دارند.

اجراي برنامه هاي آموزشي، ‌بهداشتي و تفريحي به منظور كمك به بيمار و خانواده بيمار.

تهيه و درج كليه خدمات انجام شده مددكاري در پرونده اجتماعي و باليني بيمار.

شناسايي و استفاده از منابع اجتماعي، رفاهي و بهره گيري از امكانات موسسات دولتي، خيريه و خصوصي و ...

تهيه و تنظيم آمار و گزارشات لازم از فعاليت هاي انجام شده و ارائه آن به سرپرست مربوطه .

پيگيري و نظارت بر وضعيت بيمار بعد از ترخيص دائم يا موقت و ايجاد شرايط بازگشت بيماربه مركز درماني در صورت نياز.

هماهنگي و پيگيري وضعيت بيمار كه تحت پايش سلامت جزء ترخيص شده ها قرار گرفته است.

انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليت هاي تعيين شده از سوي مقام مافوق.

امتیازدهی