صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > بهداشت محیط 

 

واحد بهداشت محیط بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

معرفی:

مسئول واحد : آقای میلاد سلمانی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط

موقعیت مکانی واحدطبقه همکف ساختمان بیمارستانجهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

--------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظايف

·         جمع‌آوري ، تنظيم ، طبقه بندي و تجزيه وتحليل اطلاعات و آمارهاي موردنياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان .

·         شناخت ،‌دسته بندي و تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان .

·         مطالعه و تحقيق در زمينه مسائل بهداشت محيط بيمارستان .

·         انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان .

·         اجرا و پيگيري و نظارت براعمال مفاد آئين نامه ها ضوابط واستانداردها ،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده درحيطه وظايف

·         تشكيل وشركت در جلسات وكميته هاي علمي ، تخصصي،‌اجرايي بهداشت محيط و كنترل عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف .

·         انجام بازديد و نظارت مستمر وروزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از اطاقهاي عمل وز ايمان ـ بخشها ـ تأسيسات آب و فاضلاب و آشزخانه ـ انبار و سردخانه مواد غذايي و مركز سترون سازي ـ سرويسهاي بهداشتي و رختشويخانه .

·         نظارت و كنترل بر امر تفكيك ،جمع‌آوري ، حمل و دفع مواد زائد جامد .

·         برنامه ريزي نظارت وپيگيري اجراي برنامه هاي كنترل منابع آلوده كننده هوا و سروصدا وبهره برداري مناسب از سيستم گرمايش وسرمايش (تهويه) بيمارستان .

·         نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر گندزدايي وشستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي.

·         كلرسنجي آب و نمونه برداري به منظور كنترل آلودگي از قمستهاي مختلف بيمارستان از قبيل : آب ـ فاضلاب.

·         پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط.

·         نظارت برشرايط بهداشت‌، حرفه اي و ايمني كليه قسمتهاي بيمارستان .

·         برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان .

·         برنامه ريزي درجهت مبارزه با حشرات و جوندگان .

·         برنامه ريزي نظارت وپيگيري گندزدايي ـ سم پاشي قمستهاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي وزيست محيطي.

·         نظارت برامر كنترل سلامت كاركنان ( اخذ كارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد ) قسمت آشپزخانه ـ آبدارخانه ـ رختشويخانه .

·         پيگيري انجام‌آزمايشات و معاينات كاركنان بطور كلي وخصوصاً در معرض عوامل زيان آور از جمله : پرتوكاران و رفع نواقص ايمني و حفاظتي بخش پرتوپزشكي .

 

 

امتیازدهی