صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > درآمد ترخیص 

 

 

جهت نمایش بیمه های طرف قرارداد کلیک کنید.

 

جهت نمایش تعرفه های ویزیت سرپایی و خدمات سرپایی کلیک کنید.

 

جهت نمایش تعرفه تخت و هتلینگ بیمارستان کلیک کنید.

 

جهت نمایش شرح وظایف واحد درآمد، بیمه گری و ترخیص کلیک کنید .

امتیازدهی