صفحه اصلی > درباره بیمارستان > سیاست های کلان بیمارستان 

سیــــاستهــــای کـــــلان بیمــــارستان امــــام عـــــلی (ع) رودان

ردیف

سیــــاست ها

ذینفعان کلیدی

1

راهکارهای کلان برای جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدی (بیماران/ همراهان، کارکنان، بیمه های طرف قرارداد و ...)

 

الف

بهبود مستمر امکانات رفاهی مرکز با اولویت دستورالعملهای ارتقاء هتلینگ برنامه ی  تحول نظام سلامت بمنظور تامین حداکثر رفاه برای مراجعین

بیماران،همراهان، مراجعین

ب

رسیدگی بموقع و شفاف به شکایات،انتقادات ، پیشنهادات و تقدیر های مراجعین با استفاده از روشهای مختلف بمنظور برقراری ارتباط مستمر با مراجعین و استفاده از بازخوردهای آنها در ارتقاء خدمات

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

ج

توانمند سازی مستمر کلیه ی کارکنان در راستای ارتقای مهارتهای ارتباطی و رفتاری بمنظور رفتار شایسته ی ایشان با مراجعین

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

د

فراهم نمودن کلیه ی  تجهیزات و امکانات پزشکی مورد نیاز  بمنظور تامین تمامی نیازهای بیمار بنحوی که نیازی به مراجعه به مراکز دیگر برای دریافت خدمات مختلف مراقبتی ، تشخیصی و درمانی نداشته باشند

بیماران،همراهان، مراجعین

ه

ایجاد تعامل سازنده با سازمانهای بیمه گر بمنظور تحقق کامل درآمدها و جلوگیری از کسورات و همچنین انعکاس موارد به دانشگاه جهت پیگیری

سازمانهای بیمه گر، امور مالی

و

تعامل سازنده با کارشناسان ستادی دانشگاه بمنظور بهره گیری از نظرات مشورتی و تسهیل روابط برون بخشی و رفع مشکلات مرکز

مسئولین واحدها

2

راهکارهای کلان برای ارتقای ایمنی بیمار، مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر کیفیت

 

الف

ترویج فرهنگ ایمنی بیمار بنحوی که کلیه ی کارکنان ایمنی را وظیفه ی اصلی خود بدانند.

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

ب

ترویج فرهنگ گزارش خطا بنحوی که کارکنان بدون هیچ واهمه ای خطا ها را بمنظور برنامه ریزی جهت کاهش احتمال تکرار وقوع آنها گزارش نمایند

کارکنان

ج

نهادینه نمودن برنامه ریزی پیشگیرانه بمنظور مدیریت خطر در حوزه های مختلف

مسئولین واحدها ، سایر کارکنان

د

نهادینه نمودن نگرش سیستمیک و سوق دادن سازمان به سمت سازمانی یادگیرنده بمنظور ایجاد نگرش فرا واحدی در کلیه ی کارکنان و تلاش مستمر آنها در تحقق رسالت بیمارستان به بهترین نحو ممکن

کارکنان

3

راهکارهای کلان برای جذب و بکارگیری و توانمند سازی نیروی انسانی

 

الف

آموزش مستمر کارکنان بمنظور کسب توانمندیهای لازم برای انجام امور محوله

کارکنان

ب

تامین نیروی انسانی توانمند و کافی بمنظور ارائه ی خدمات شایسته

تیم مدیریت اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی

ح

استفاده از تمامی راهکارهای ممکن بمنظور انگیزش کارکنان جهت ارتقای روحیه ی آنها و ایجاد حس تعلق سازمانی

کارکنان ، مسئولین واحدها

د

نهادینه نمودن نظام خود کنترلی بمنظور ایجاد نظارت درونی در کارکنان بنحویکه نیازی به استفاده از کنترل های بیرونی نباشد

تیم مدیریت اجرایی ،مسئولین واحدها

4

راهکارهای کلان برای جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین، تامین کنندگان مالی، سازمانهای مرتبط و ...

 

الف

حمایت کامل از سازمانهای مردم نهاد و تسهیل امکان حضور آنها در عرصه ی خدمت رسانی به بیماران

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

ب

برنامه ریزی و نظارت بر جذب کمک های مردمی بصورت متمرکز

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

ج

هدایت کمک های مردمی

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

د

 اتخاذ شیوه ها و روشهای موثر تبلیغی ترویجی

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

ه

    شفاف سازی و اعتماد سازی

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

و

ساماندهی بانک اطلاعاتی جامع خیرین و نیکوکاران

کمیته خیرین

ز

برگزاری همایش ها و جلسات با دعوت از کلیه خیرین و نیکوکاران  به منظور ترویج و تبلیغ سنت حسنه انفاق و تکریم خیرین

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

 

 

امتیازدهی