تعرفه ویزیت و خدمات سرپایی

ویزیت عمومی

194,000

ویزیت متخصص کودکان گروه سنی هفت و بالای هفت سال

242,000

ویزیت متخصص کودکان گروه سنی زیر هفت سال

290,000

ویزیت متخصص روان پزشکی

307,000

ویزیت متخصص تمام وقت

412,000

ویزیت متخصص غیر تمام وقت

242,000

وصل سرم 108,720
تزریق عضلانی 19,000
تزریق وریدی 38,000
پانسمان ساده کوچک یا متوسط 157,200
پانسمان فشاری 158,400
پانسمان متوسط سوختگی 88,000
پانسمان بزرگ سوختگی 176,000

 

 

 

امتیازدهی