تعرفه تخت بستری

تخت عمومی

2,620,000

تخت ccu

6,079,000

تخت icu

12,159,000

تخت اطفال 2,620,000