مسئول بخش: صالح باقری کمیزی

مسئول فنی: دکتر محدثه محسنی