سوپروایزر آموزشی :  

بنت الهدی قاسمی

سوپروایزر های بالینی: 

محفوظه عمادی

فرزانه سپهری

زینب محمودی

ندا شایقی

زهرا یزدانی

عبدالمطلب پوردادخدایی