موقعیت مکانی: طبقه همکف کلینیک تخصصی -راهروی سمت راست

اسامی متخصص ها:

دکتر ابراهیم خواجه

دکتر وحید سمیعی نژاد