موقعیت مکانی: طبقه اول کلینیک تخصصی

اسامی متخصص ها:

دکتر سجاده پورقاسم

دکتر زینب چائی پز

دکتر سپیده امیدی

دکتر زینب صمدی